علیرضا هومن کیا


کارشناس ارشد گفتار درمانی


دانشجوی دکتری علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


یکشنبه ها و سه شنبه ها
32687632 | 32687631 | 32687630