امید غریبی

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 نوروتراپیست
  TDCS  
 نوروفیدبک
 بیوفیدبک
 نقشه برداری مغزی  QEEG
 روانکاویروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید  ::::::::::::::::::::::::::
یکشنبه صبح و عصر | دوشنبه عصر | چهارشنبه عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088


روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتو توحید :::::::::::::::::::

شنبه ها عصر سه شنبه ها عصر

32687632 | 32687631 | 32687630