دکتر مریم وفائی

 

حیطه فعالیت  ::::::::::::::::::: 

  متخصص اعصاب و روان


  سکس تراپی


  درمان اعتیاد


  بیماری های اعصاب و روان


  درمان افسردگی، دوقطبی، وسواس


  اختلالات شخصیتی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

شنبه ها عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088