صبیحه رحمانیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  مشاوره والد - فرزند

  باری درمانی

  رواندرمانی کودکروزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

سه شنبه | پنج شنبه عصر

32687632 | 32687631 | 32687630