صبیحه رحمانیان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  مشاوره والد - فرزند

  باری درمانی

  رواندرمانی کودک

روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


یکشنبه و پنج شنبه عصر جمعه صبح36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::
سه شنبه عصر

32687632 | 32687631 | 32687630