دکتر مهرانا کنعانی


 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


  والد - کودک و درمان اختلالات کودکان

  افسردگی 

  اضطراب

  دوقطبی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

پنج شنبه ها صبح، دوشنبه ها عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088