شکوفه برهانی

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   درمان اختلالات جنسی ، سکستراپی


   خانواده درمانی و زوج درمانی
 
 

      پیش از ازدواج
 


  روان درمانی و رفتاردرمانی (درمان بیماری های افسردگی ، دوقطبی ، اضطراب ، وسواس و...)

 
  تست های شخصیت و ازدواج


  طلاق و خیانت


  خودشناسی و روانکاوی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::

دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه صبح


36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتو توحید :::::::::::::::::::

سه شنبه و چهارشنبه عصر 

32687632 | 32687631 | 32687630