مجید اژدری نیا
کارشناس ارشد مشاوره خانواده عضو انجمن روانشناسی ایران

حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
   مشاوره ازدواج و خانواده
   مشاوره مشکلات رفتاری کودک و نوجوان
   مشاوره اعتیاد
   مدرس کارگاه های آموزشی روان شناسی

حضور در
مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776 |  31319764  | 36269607