دکتر محمدرضا نادریان
متخصص روانکاوی و رواندرمانگر پویشی

  رویکرد متمرکز بر هیجان EFT
  تحلیل رفتار متقابل T.A

  کارشناس تنظیم هیجان، فرد، زوج و خانواده
  کارشناس روابط متقابل
  روابط جنسی
  مشاور فردی، خانواده، طلاق و ازدواج
  روابط فرازناشویی
  پرورش کودک
  


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتو توحید :::::::::::::::::::

یکشنبه |  دوشنبه |  سه شنبه  پنجشنبه صبح و عصر

32687632 | 32687631 | 32687630

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

شنبه   | چهارشنبه

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088