دکتر مسعود کیانی
متخصص روانشناسی و استادیار دانشگاه


حیطه فعالیت  ::::::::::::::::::: 

  بازی درمانی
  قصه درمانی
   افزایش توجه و تمرکز کودک
  درمان اختلالات کودک
  مشاوره تحصیلی (کنکور و انتخاب رشته)


روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::



شنبه ها

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088