دکتر بهراد زاد افشار
(متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه)

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
رواندرمانگر بالینی
روان تحلیل گر
زوج درمانگر
سکس تراپیست


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

یکشنبه | چهارشنبه | صبح و عصر
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088