دکتر آرزو خالقیان
متخصص روانشناسی و مشاوره
 مدرس دانشگاه و مدرس آموزش خانواده
برگزار کننده همایش های شهرستان ها


حیطه های فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  مـشاور تحصیلی و کنکور
  مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی
  انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد

حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776  |  31319764  36269607