درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر سید مصطفی عبداللهی | شروع: خرداد ماه | روزهای: پنجشنبه | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۹/۴/۳

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دکتر سید مصطفی عبداللهی

شروع: خرداد ماه

روزهای: پنجشنبه

ساعت 9 صبح

 مرکز مشاوره توحید