خودشناسی و تحلیل رفتار متقابل | استاد علیرضا قلع ریز | شنبه 17 خرداد | ساعت 17:00 الی 21:00 | مبلغ: 30/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۳/۳

خودشناسی و تحلیل رفتار متقابل

استاد علیرضا قلع ریز

شنبه 17 خرداد

ساعت 17:00 الی 21:00

مبلغ: 30/000 تومان

مرکز مشاوره اصفهان