مرکز مشاوره توحید با همکاری مدرسه فارمد تهران برگزار می نماید : (نماینـده بنیـاد بیوفیدبـک اروپـا در ایـران) | دوره آموزشی نو
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

مرکز مشاوره توحید با همکاری مدرسه فارمد تهران برگزار می نماید
(نماینـده بنیـاد بیوفیدبـک اروپـا در ایـران)

دوره آموزشی نوروفیدبک

دکتر مهدیه رحمانیان

16 و 17 و 18 بهمن ماه 1398 چهـارشنبـه / پنـج شنبـه / جمعـه

مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید