کارگاه آموزشی مقاله نویسی (ویژه دانشجویان روانشناسی و مشاوره) | دکتر حسینعلی مهرابی | گروه اول: شنبه 18 آبان | گروه دوم: پنجشنبه
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳۰

مقاله نویسی

دکتر حسینعلی مهرابی

گروه اول: شنبه 18 آبان

گروه دوم: پنجشنبه 23 آبان

ساعت 9:00 صبح

2 جلسه (8 ساعت آموزشی)