ویژه اعضای انجمن روانشناسی | بصورت رایگان | افسردگی و دو قطبی | ارزیابی، تشخیص و درمان | دکتر عظیم سالاری | پنجشنبه 27 تیرماه |
انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۴

ویژه اعضای انجمن روانشناسی

بصورت رایگان

افسردگی و دو قطبی

ارزیابی، تشخیص و درمان

دکتر عظیم سالاری

پنجشنبه 27 تیرماه

ساعت 10 صبح