دوره جامع تربیت رواندرمانگر | مدرسین: دکتر مهدی اصفهانی . دکتر اکرم دهقانی | یکشنبه 8 اردیبهشت | ساعت17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۴

دوره جامع تربیت رواندرمانگر

مدرسین: دکتر مهدی اصفهانی . دکتر اکرم دهقانی

یکشنبه 8 اردیبهشت

ساعت17:00