درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر مصطفی عبداللهی | پنج شنبه ها | ساعت: 15 الی 19 (12 جلسه آموزشی)
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دکتر مصطفی عبداللهی

پنج شنبه ها

ساعت: 15 الی 19 (12 جلسه آموزشی)