تاب آوری و کنترل خشم | در روابط زوجین با رویکرد پست مدرن | دکتر آرزو خالقیان | چهارشنبه 21 فروردین | ساعت 15:30 | مبلغ: 10/000 ت
انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

تاب آوری و کنترل خشم
در روابط زوجین با رویکرد پست مدرن

دکتر آرزو خالقیان

چهارشنبه 21 فروردین

ساعت 15:30

مبلغ: 10/000 تومان