خودشناسی بر اساس تئوری انتخاب | دکتر شیما مشایخی | پنجشنبه 18 و 25 بهمن | ساعـت: 9:00 الـی 13:00 | بـرای عـمـــوم
انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

خودشناسی بر اساس تئوری انتخاب

سرفصل ها:
  آشنایی با مبانی تئوری انتخاب
  آشنایی با پنج نیاز اساسی خود
  آشنایی با دنیای مطلوب خود
  آشنایی با رفتار كلی خود
  آشنایی با دنیای ادراكی خود
  آشنایی با منشاء رفتار و انواع رفتار

دکتر شیما مشایخی

پنجشنبه 18 و 25 بهمن

ساعـت:  9:00 الـی 13:00

بـرای عـمـــوم