دکتر شیما مشایخیمتخصص مشاوره

عضو سازمان نظام روانشناسی و مدرس دانشگاه


حیطه فعالیت  :::::::::::::::::::
 مشاوره خانواده
 مشاوره ازدواج
 مشاوره طلاق
 درمان افسردگی و اضطراب
 خیانت و حل تعارض

نوع درمان  :::::::::::::::::::
طرح واره درمانی


روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

پنجشنبه ها صبح و عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


ایام هفته


32687632 | 32687631 | 32687630