مریم امینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه اصفهان

شماره عضویت نظام روان شناسی و مشاوره : 13867


متخصص روانشناسی بالینی

نقشه برداری مغز،نوروفیدبک، تحریک مغزی و روان درمانی
(توجه و تمرکز.بیش فعالی.اضطراب.افسردگی.صرع.میگرن)