افشین ابراهیمی

 روانشناسی بالینی و رواندرمانگر پویشی(ISTDP)

 

 حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اضطراب , افسردگی , وسواس

 اختلالات شخصیت

اختلالات خلقی

 

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

شنبه | دوشنبه | سه شنبه | 9 الی 13

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088